Otoswen pou Migran

Conoce
Más
México

Preparar mi viaje a México

Otoswen pou Migran

Nou konnen ke pran desizyon pou kite peyi ou pa t fasil epi priyorite ou se pou rive nan destinasyon ou pou kouvri bezwen debaz ou yo pi vit ke posib. Sepandan, nou ta renmen raple ou ke lasante mantal ou enpòtan nan pwosesis sa a.

Santi ou fache, tris, enkyete, pè ak ensèten se natirèl, epi li sante pou yo kapab pran tan pou santi emosyon sa yo ak trete yo nan fason ou bezwen yo, ki pral ede ou genyen plis enèji epi ede ou pran pi bon desizyon kap bon pou ou sou wout la, menm jan ou ka santi ou pi kalm e genyen plis konfyans. Ou ka pran yon moman pou kriye, respire oswa santi ou fache, kòm pati nan otoswen ou.

Estres ak emosyon yo ka fatige nou, diminye enèji nou e mennen nan epwizman, ki prezante sentòm tankou fatig, enzòmni, eksplozyon emosyonèl frekan, elatriye. Otoswen envite nou pou itilize resous nou yo ak devlope zouti pou pran swen tèt nou ak kenbe byennèt nou atravé oto-obsèvasyon ak rekonesans bezwen yo.

Ki sa mwen ka fè si mwen santi tèt mwen vrèman debòde oswa nan kriz?

 • Egzèsis respirasyon, konte lè ou pran souf 4 fwa, kenbe lè a nan 4 fwa ak ekspire nan 8 fwa. Repete sa yo menm jan ou bezwen e li pral ede kalme ritm kè ou e fè ou santi ou pi kalme.
 • Nonmen 5 bagay mwen ka pèsevwa ak chak nan sans mwen yo: zòrèy, je, manyen, flèr, gou.
 • Fè yon pòz pou mwen rete ak mwen menm.
 • Rezo a oubyen kontakte moun ki nan men w pou ede w. Se pa sèlman pou pran swen tèt ou sou wout la, men tou pou w pa santi w sèl. Si w ap vwayaje tèlman, li enpòtan pou w rete an kontak ak fanmi oswa zanmi w yo.
 • Si w renmen ekri, kenbe yon jounal sou vwayaj ou oswa sou vin w nan nouvo peyi sa a.
 • Lè nou santi nou anba presyon, angwas oswa nou plen avèk emosyon, nou kapab dezidrate, se konsa li enpòtan pou w pa bliye bwè dlo.
 • Toujou gen yon plim ak yon papye sou w pou w ka desine pou ede w soulaje. Si w santi w pi kreyatif, eseye idantifye imaj nan desen w yo. Nou asire w ke piti tan w ap pase pou w tann ap pi piti. Sonje, anvan nou kouri, nou dwe gade. Se sa ki rive lè nou antre nan yon nouvo mond. Pa dezespere, gen pasyans ak tèt ou.
 • Si w bezwen pale avèk yon pwofesyonèl nan sante mantal, isit la gen kèk kontak kote w ka kontakte yo:
 •  

LOCATEL: 55 5658 11 11

SAPTEL: 800 472 7835/55 5259 8121

Consejo Ciudadano (yo tou resevwa WhatsApp): 55 55 5533 5533 Línea de la vida: 800 911 20 00

CISAME: 53772755

UNAM: 50250855 (souvanman soti lendi a vandredi, soti nan 8è nan maten jiska 6è nan swa)

UAM: 0155 58046444 oswa WhatsApp 0445564338395 (souvanman soti lendi a vandredi, soti nan 8è nan maten jiska 5è nan swa)

Konsènan ka zanmi ak adolesan yo

Si ou pral vwayaje avèk pitit ou yo, nou konprann ke li trè difisil pouw eksplike yo ki kote ou prale  se konsa nou gen kèk konsèy sou jan pou ou di yo ki gen rapò ak laj pitit ou yo:

 • Si yo gen ant 2 ak 7 tan, sonje ke yo pa ankò kapab konprann sa k’ap pase, se konsa nou rekòmande pou w eksplike yo nan desen (menm si nou pa atis) oswa nan jan ou santi w epi pou w di yo ke se normal pou yo santi yo
 • Si yo ant 7 ak 11 zan, yo toujou nan pwosesis konprann ke malgre distans la soti nan peyi a, fanmi yo, zanmi yo, yo toujou la, se konsa nou rekòmande pou w pale avèk yo sou bagay ki bon ak move bagay yo de viv epi nan sa yo panse ak sentiman yo, orijin yo toujou menm jan.
 • Si yo gen plis pase 11 lane, sonje ke yo ap pwoche nan adolesans la, e pou anpil moun se tankou yon manèj. Sa ki pi amizab se pou yo kominike, menm si gen sijè ki fè nou andeyò tankou paran, pitit fi/gason ou yo ap remèsye ou pou ou ban yo vwa konfyans sa a sou sa ki pase ak sa yo santi.
 • Pa gen okenn enpòtans konbyen laj pitit ou yo gen, li enpòtan pou ou envite yo pale ak ou sou kijan yo santi yo ak pèmèt yo konnen ak santi ke yo ka fè ou konfyans epi nou se yon ekip.
 • Si non ke pitit ou yo ap gen anpil kout kòlè, yo ka pa tande ou, ap gen pwoblèm nan lekòl, se peryòd ajisteman an epi li enpòtan pou ou swiv sa, men chache  èd! Nou tout bezwen sipò nan moman okazyonèl la pou nou ka konnen sa nou dwe fè.
 • Si ou bezwen sipò pou eksplike pitit ou yo sa ki pase, gen kèk resous ki ka ede ou:

Histoire: Beto et Bella arrivent au Chili https://www.youtube.com/watch?v=phZ7D2ooKJI

Livre avec des histoires écrites par des filles et des garçons: https://www.unicef.org/chile/media/2466/file/mi_nacionalidad_tiene_cuento.pdf

Histoires et dessins pour enfants sur les réfugiés: https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/cuentos-de-refugiados.pdf

Application de prévention du suicide des jeunes https://www.appcalma.com/site/es/

Yana aplikasyon kòmpanyon emosyonèl (Playstore oswa Appstore-Gratis)

 

Sosyete Nasyonal Kwa Rouj nan rejyon an ak ICRC rekòmande mezi swen pou tèt ou ak mete aksan sou bezwen pou mitije konsekans humanitè ke moun migrant yo sibi.

 • Enfòme tèt ou. Li trè enpòtan ke ou byen konnen wout ou pral swiv nan vwayaj ou, klima ou pral fè fas ak yo, kote refijye ak sèvis èd ou ka kontakte, ak tout dokiman ak nesesite baz ou pral bezwen nan wout la.
 • Kenbe yon kominikasyon konstan ak manm fanmi ou. Pi bon bagay se si ou mèmorize kèk nimewo enpòtan nan ka ou pa ka itilize telefòn ou.